خانه ریاضیات شهرضا
مجمع عمومی

لیست اعضا مجمع عمومی خانه ریاضیات شهرضا 1395

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

1

حمیده اسکندری

 

16

اعظم عشقی

 

2

سمیرا افلاکی

 

17

زینت عسگری

 

3

شهیر افلاکی

 

18

زهرا عربی

 

4

مریم برزوک

 

19

محبوبه قشونی

 

5

مرضیه تیموریان

 

20

الهام کاظمپور

 

6

سحر تقی پور

 

21

سمیه کاظمپور

 

7

فاطمه رحمتی

 

22

مریم کرمانپور

 

8

مینا رحیمیان

 

23

دکترفهیمه کلاهدوز

 

9

زهرا رحیمیان

 

24

سمیه معصومشاه

 

10

زهرا شریف زاده

 

25

مهدیه معصومشاه

 

11

مریم صدری

 

26

مهشید ناظم

 

12

الهام صدری

 

27

نهضت نیک اقبال

 

13

مریم صفرپور

 

28

سمیه نیکی

 

14

زهره صفرپور

 

29

ندا نوروزی

 

15

اکرم عشقی

 

30

فهیمه ناظم

 

31

مریم ناظم

 

47

محمدعلی فاتحی

 

32

شیما همت

 

48

محمدجعفر قدیمی

 

33

حمیدرضاامیری

 

49

امین گرامی

 

34

دکترعلی اکبر تاکی

 

50

علی ماهر

 

35

محمد علی رضاشهرضا

 

51

مسعود میرشجاعی

 

36

مصطفی دادخواه

 

52

عبدالرسول مولائیان

 

37

دکترمسعود سبزواری

 

53

علی مهاجری

 

38

دکترمهدی سبزواری

 

54

سید اصغر میرنیام

 

39

هاتف ستوده

 

55

سید علیرضا میری

 

40

دکترحسین سعیدی

 

56

احسان مقصودی

 

41

محمد شعاعی

 

57

مرتضی ملکیان

 

42

دکترصادق عباس زاده

 

58

محمد حسین نوابی

 

43

دکتربهروز عدالت­زاده

 

59

مجتبی هاشمیان

 

44

علی عرفان

 

60

دکتراحمدرضا یزدانیان

 

45

محمدعلی عشقی

 

61

علیرضا یزدانیان

 

46

وحید عشقی

 

62