خانه ریاضیات شهرضا
اعضای افتخاری

  منصور آقاسی

  دکترای ریاضی

  استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان

 تاریخ عضویت: 85/2/14  

 جعفر رضاشهرضا

  فوق لیسانس عرفان اسلامی
   فرماندار اسبق شهرستان شهرضا
   تاریخ عضویت: 85/3/30     

 سید مرتضی اعتماداسلامی بختیاری

  فوق لیسانس حقوق
  سمت :استاندار اسبق استان اصفهان
  تاریخ عضویت: 85/5/25

  علی شریف زاده

  دکترای میکروبیولوژی
  رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
   تاریخ عضویت: 85/6/8

فرامرز ناطقیان

  دکترای مدیریت
  استاد دانشگاه و رئیس انجمن مشاهیر ایرانیان مقیم امریکا
  تاریخ عضویت: 85/6/19  

 علی نادری

  دکتری مدیریت استراتژیک
  مدیر عامل صنعت فولاد وعمران
   تاریخ عضویت: 85/6/29

  عوض حیدرپور شهرضایی

   فوق تخصص بیهوشی، قلب و مراقبتهای ویژه
   استاد دانشگاه و نماینده شهرستان شهرضا دردوره هفتم مجلس
   تاریخ عضویت: 85/8/28

کمال خدادادی

 فوق دیپلم ریاضی
   رئس اسبق شورای اسلامی شهرضا
   تاریخ عضویت: 86/1/20  

عبدالرسول کاظمپور

  دکترای تکنولوژی شیمی فیزیک
  مسئول راه اندازی دانشگاه دولتی جامع شهرضاو عضو شورای اسلامی شهرضا

 تاریخ عضویت: 86/1/21

 سعیدرضا بهرامی

  مهندسی عمران
  شهردار اسبق شهرضا
   تاریخ عضویت: 86/3/8

 

سید علیرضا حسینی بهشتی

   دکتری علوم سیاسی
   استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
   تاریخ عضویت: 86/4/18

 امیدعلی کاظمی اسفه

   لیسانس زبان انگلیسی
   رئیس شورای اسلامی شهرضا (دوره سوم(

   تاریخ عضویت: 88/7/26