خانه ریاضیات شهرضا
کارگاه آموزشی جئوجبرا

اولین جلسه از کارگاه آموزشی جئوجبرا پنجشنبه 8 آذرماه در دبیرستان سما از ساعت 4 الی 6 برای مدرسان خانه ریاضیات برگزار می گردد.