خانه ریاضیات شهرضا
برگزاری سمینار پایانی دوازدهمین دوره باشگاه ریاضیدانان جوان