خانه ریاضیات شهرضا
سمینارها و کارگاه ها

کارگاه آشنایی با نرم افزار GeoGebra از روز پنجشنبه 8 آذر ماه و به مدت چهار جلسه برگزار خواهد شد