خانه ریاضیات شهرضا

پروفایل ندا نوروزی


ندا


نوروزی


کارشناس ریاضی محض- دانشگاه پیام نور شهرضااز سال 1382 تاکنون به صورت خصوصی  و همکاری در خانه ریاضیات شهرضا