خانه ریاضیات شهرضا

پروفایل مهدیه معصومشاه


مهدیه


معصومشاه


کارشناسی آمار و کارشناسی ارشد گرایش آمار ریاضیمدرس دوره ابتدائی و دبیرستان در خانه ریاضیات شهرضا از سال 1386

مدرس دانشگاه پیام نور در رشته های آمار از سال 1391

mmasumshah63@gmail.com