خانه ریاضیات شهرضا

پروفایل رویا خراجی


رویا


خراجی


کارشناسی ریاضی محض دانشگاه شهرکرد.کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی از دانشگاه اصفهانهنرستان و دبیرستان غیرانتفاعی بهارستان.دانشکده فنی شهرضا    اچندجمله ایهای دومتعامد کوشی عالی