خانه ریاضیات شهرضا

پروفایل سمیه کاظم پور


سمیه


کاظم پور


کارشناسی رشته ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان و کارشناسی ارشد رشته ریاضی محض دانشگاه کرمان 

  از سال 86 تدریس ریاضی در مقطع متوسطه اول و دوم و دانشگاه

تدریس در دبیرستان غیر انتفاعی ادیب

تدریس در دانشگاه پیام نور شهرضا

تدریس در دانشگاه ازاد دهاقان

تدریس در دانشگاه آزاد شهرضا

تدریس در دانشگاه خوارزمی شهرضا

ازطریق آدرس ایمیل somaiyeh_kazempour@yahoo.com