خانه ریاضیات شهرضا

پروفایل زهرا رحیمیان


زهرا


رحیمیان


کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش تحقيق در عمليات از دانشگاه علوم و تحقيقات تهران
موضوع پایان نامه: تحليل پایداری ورودی خروجی در مسئله برنامه ریزی خطی چند هدفی پویا -
استاد راهنما: دکتر فرهاد حسين زاده لطفی
استاد مشاور: دکتر غلامرضا جهانشاهلودانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
دروس تدریس شده : ریاضی عمومی ١ ،آمارو احتمالات مهندسی، آمار و احتمالات، معادلات دیفرانسيل و انتگرال، ریاضی
کاربردی،ریاضی عمومی، ریاضی پيش دانشگاهی، ریاضی ۶ و ٧
 

دانشگاه فنی و حرفه ای دختران شهيد مهاجر
دروس تدریس شده : ریاضی مقدماتی، ریاضی عمومی

دانشگاه فنی و حرفه ای دختران شهرضا

دروس تدریس شده : ریاضی مقدماتی، ریاضی عمومی

 دبيرستان غير دولتی دخترانه معرفت -
دروس تدریس شده: ریاضی دو، حسابان، جبرو احتمال، آمارو مدلسازی، هندسه ١ ، ریاضی دهم، ریاضی سوم انسانی و
ریاضی سوم تجربی، ریاضی عمومی چهارم


 خانه ریاضيات و باشگاه ریاضی دانان جوانHossein Zade – Lotfi. F, Rahimian. Z, Jahanshahloo.G.H, “Target Setting in Data Envelopment Analysis by Using Revenue Efficiency”. Journal of Operational Research in ITS Applications (ISC), Accepted.


Hossein Zade – Lotfi. F, Rahimian. Z,” Determining a Target in Data Envelopment Analysis by Using Most Productive Scale Size Units” Journal of Advances in Environmental (ISI), Accepted.


Hossein Zade – Lotfi. F, Rahimian. Z, “Determining a Target in Data Envelopment Analysis under a Non-radial Model: Application of Multiple Objective Linear Programming” Journal of Advances in Environmental (ISI), Accepted.

 

زهرا رحيميان - فرهاد حسين زاده لطفی- سميه راضی پور "الگویابی  در تحليل پوششی داده ها به کمک کارایی در آمد" پنجمین کنفرانس بین الملی تحلیل پوششی داده ها


فرهاد حسين زاده لطفی- سميه راضی پور - زهرا رحيميان،" یافتن ابرصفحه های کارای به کمک برنامه ریزی خطی چند هدفی" پنجمین کنفرانس بین الملی تحلیل پوشش داده ها ، تنکابن

 

طرح  پژوهشی
الگویابی در تحليل پوششی داده ها با استفاده از برنامه ریزی خطی چند هدفی (تحت حمایت صندوق حمات از پژوهشگران کشور)