خانه ریاضیات شهرضا

پروفایل مجتبی مهاجری


مجتبی


مهاجری


از اول ابتدایی تا پیش دانشگاهی در مدارس شاهد شهرضا و لیسانس دبیری ریاضی از دانشگاه فرهنگیان شهیدباهنر اصفهان

 

 هشت سال تدریس قرآن در مدرسه قرآن شهرضا و تدریس ریاضی در خانه ریاضیات و مدارس دولتی و شاهد و آموزشگاه علوی