خانه ریاضیات شهرضا

پروفایل مریم صدری


مریم


صدری


کارشناسی ریاضیات محضدبیر ریاضی در دبیرستان دانش ۵ سال

مدرس ریاضی خانه ریاضیات شهرضا ۱۲ سال

معلم فوق برنامه گب ریاضی در دبستان دانایان

معلم بایه های بنجم وششم در دبستان مادرانه

دبیر ریاضی دبیرستان ادیب

معلم رابط دانش آموزان ویژه و استثنایی

معلم فوق برنامه ریاضی دبستان صالحهمایش استانی آموزش ریاضیات و خلاقیت

مقاله تاثیر ریاضیات یر کسب مهارت های زندگی