خانه ریاضیات شهرضا

پروفایل امید میرمسیب


امید


میرمسیب


دانشجوي سال آخر پزشكي- دانشگاه علوم پزشكي اصفهانتدريس دروس رياضيات و زيست شناسي كنكور نوروايمونولوژي و ام اس

بيماري هاي نورودژنراتيو و پاركينسون Omid.mirmosayyeb@gmail.com