خانه ریاضیات شهرضا

پروفایل سیدمجتبی میرنیام


سیدمجتبی


میرنیام


کارشناسی ارشد ریاضی محض - گرایش آنالیز ریاضی - دانشگاه علم و صنعت تهران