خانه ریاضیات شهرضا

پروفایل مرضیه تیموریان


مرضیه


تیموریان


کارشناسی ریاضی11 سال سابقه تدریس در خانه ریاضیات 

یک سال مقطع راهنمایی سما 

6 سال سابقه تدیس در دبستان دخترانه سما