خانه ریاضیات شهرضا

پروفایل شهیر افلاکی


شهیر


افلاکی


کاردانی ریاضی گرایش محض

کارشناسی مدیریت گرایش بازرگانی 

 دوره های تدریس :

دوره

مقطع

پایه

تابستانه

ابتدایی

چهارم

پاییزه

ابتدایی

پنجم

بهاره

ابتدایی

دوم

تابستانه

متوسطه اول

هشتم

پاییزه

متوسطه اول

هشتم

بهاره

متوسطه اول

هشتم

تابستانه

متوسطه اول

هشتم

بهاره

متوسطه اول

هشتم

پاییزه

متوسطه اول

هشتم

تابستانه

ابتدایی

سوم

پاییزه

ابتدایی

چهارم

-

ابتدایی

دوره تدریس کتاب چهارم جهت مدرسان خانه

باشگاه ریاضیدانان

متوسطه اول

هشتم

باشگاه ریاضیدانان

متوسطه اول

هشتم

باشگاه ریاضیدانان

متوسطه اول

هشتم

باشگاه ریاضیدانان

متوسطه اول

هفتم

باشگاه ریاضیدانان

متوسطه اول

هفتم

باشگاه ریاضیدانان

ابتدایی

سوم

باشگاه ریاضیدانان

ابتدایی

چهارم

باشگاه ریاضیدانان

متوسطه اول

هشتم