خانه ریاضیات شهرضا

پروفایل مهشید ناظم


مهشید


ناظم


کارشناسی ریاضی کاربردی و کارشناسی ارشد مدیریتسیزده سال سابقه تدریس در خانه ریاضیات ، دو سال تدریش در کانون قلم چی  ، نه سال سابقه کار در دبستان گل های زندگی علل فرار مغزها در جهان سوم و برسی دلایل موفقیت بر برخی از کشورهادر آزمون تیمز و پرلز