خانه ریاضیات شهرضا
پانزدهمین دوره مجمع عمومی سالیانه خانه ریاضیات

پانزدهمین دوره مجمع عمومی سالیانه خانه ریاضیات شهرضا 4 بهمن ماه در سالن فرمانداری شهرستان شهرضا برگزار می گردد. 

با توجه به پایان یافتن دوره ی دو ساله هیات مدیره و یک ساله ی بازرس در این مجمع انتخابات هیات مدیره و بازرس برگزار خواهد شد.