خانه ریاضیات شهرضا
برگزاری گپ دوره متوسطه اول باشگاه ریاضیدانان جوان دردبیرستان سما شهرضا در ۷ شهریور ۹۸
برگزاری گپ دوره متوسطه اول باشگاه ریاضیدانان جوان دردبیرستان سما شهرضا در ۷ شهریور ۹۸