خانه ریاضیات شهرضا
برگزاری گپ ابتدایی باشگاه ریاضیدانان جوان در باغ بانوان شهرضا و بادبادک های دست ساز دانش آموزان در ۳ مرداد ۹۸

برگزاری گپ ابتدایی باشگاه ریاضیدانان جوان در باغ بانوان شهرضا و بادبادک های دست ساز دانش آموزان در ۳ مرداد ۹۸