خانه ریاضیات شهرضا
برگزاری جلسه مدرسان فعال خانه ریاضیات

جلسه مدرسان فعال خانه ریاضیات شهرضا به منظور تعیین اعضای شورای برنامه ریزی در تاریخ 2 اسفند 97 در سالن اجتماعات دبیرستان سما برگزار گردید. در ابتدای این جلسه آقای محمد جعفر قدیمی به بیان نکاتی در مورد ارزیابی مدرسان پرداختند و سپس آقای سید اصغر میرنیام به عنوان رییس هیات مدیره به معرفی اعضای هیات اجرایی(مدیر عامل و مدیریت ها) پرداختند:

اعضای هیات اجرایی به شرح زیر می باشند

خانم مریم ماهر                 مدیر عامل

خانم شیما موسوی               مدیریت آموزشی

خانم مریم برزوک              مدیریت پژوهش و فن آوری

خانم هدیه منشگر               مدیریت فرهنگی و اجتماعی

خانم سمیه نیکی                مدیریت مالی و اداری

در بخش بعدی جلسه رای گیری به عمل آمد و پس از شمارش آرا، افراد زیر به عنوان نماینده ی هر مقطع به شورای برنامه ریزی راه یافتند:

خانم نهضت نیک اقبال              نماینده دوره ابتدایی

خانم مهشید ناظم                    نماینده دوره ابتدایی

خانم سمیه کاظمپور                 نماینده متوسطه اول

آقای محمدعلی عشقی              نماینده متوسطه دوم

این افراد به همراه مدیر آموزشگاه (خانم شیما موسوی) به عنوان تیمی 5 نفره با برگزاری جلساتی  پیشنهادات خود را در خصوص پیشرفت قسمت آموزشگاه  به هیات مدیره ارائه خواهند نمود

 

.