خانه ریاضیات شهرضا
برگزاری اولین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم

اولین جلسه هیات مدیره منتخب مجمع عمومی در تاریخ 15 بهمن 97 برگزار گردید. در این جلسه پس از بررسی و تبادل نظرات اعضای هیات مدیره ،آقای سید اصغر میرنیام به عنوان رییس هیات مدیره انتخاب شدند و به مدت دو سال قبول سمت نمودند. هم چنین خانم زهرا رحیمیان به عنوان نایب رییس هیات مدیره و آقای علی ماهر به عنوان خزانه دار انتخاب شدند و به مدت دو سال قبول سمت نمودند.

در پایان این جلسه با رای اعضای هیات مدیره خانم مریم ماهر به عنوان مدیر عامل خانه ریاضیات انتخاب شدند.