خانه ریاضیات شهرضا
کارگروه نظارت، سنجش و کیفیت آموزشی

آیین نامه کارگروه نظارت، سنجش و کیفیت آموزشی

اهداف و برنامه ها

ارتقای کیفیت آموزشی و نیز نظارت بر حسن انجام مصوبات هیات مدیره خانه ریاضیات شهرضا در بعد آموزشی، مهمترین اهداف این کارگروه می­باشد.

اعضای کارگروه:

 1. رییس کارگروه که از طرف مدیرعامل و به مدت 2 سال در ابتدای هر دوره هیات مدیره انتخاب می­گردد.
 2. دبير كارگروه که نوشتن صورت جلسات و تعیین دستورات جلسات آتی را به عهده دارد.
 3. سایر اعضای کارگروه

تبصره 1: انتخاب دبیر و سایر اعضای کارگروه از وظایف رییس کارگروه می­باشد.

شرح وظایف کارگروه:

وظایف کارگروه را می­توان در سه بخش زیر به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد

الف) باشگاه ریاضی­دانان جوان:

 1. تهیه فرم نظرسنجی دانش­­آموزی بر اساس استانداردهای موجود در موسسات آموزشی معتبر به ویژه دانشگاه­­­ها، و ارائه به مدرسین در ابتدای هر دوره باشگاه.
 2. تعیین سرپرست هر پایه و مشخص نمودن شرح وظایف وی.
 3. نظارت بر آزمون­های باشگاه و نیز نحوه نمره­دهی مدرسین.
 4. اجرای نظرسنجی بر اساس فرم تهیه شده در ابتدای دوره، حدودا پس از برگزاری دو سوم جلسات باشگاه.
 5. تحلیل آماری نتایج به­دست آمده از نظرسنجی و اطلاع به مدرسین مربوطه.

تبصره: نتایج کاملا محرمانه بوده و تنها در اختیار مدرس مربوطه قرار می­­گیرد.

ب) سایر کلاس­های عمومی:

 1. تهیه فرم نظرسنجی دانش­­آموزی بر اساس استانداردهای موجود در موسسات آموزشی معتبر به ویژه دانشگاه­­­ها، و ارائه به مدرسین در ابتدای هر دوره.
 2. اجرای نظرسنجی بر اساس فرم تهیه شده در ابتدای دوره، حدودا پس از برگزاری دو سوم جلسات.
 3. تحلیل آماری نتایج به­دست آمده از نظرسنجی و اطلاع به مدرسین مربوطه.

تبصره: نتایج کاملا محرمانه بوده و تنها در اختیار مدرس مربوطه قرار می­­گیرد.

ج) کلاس­های خصوصی:

 1. تهیه فرم نظرسنجی دانش­­آموزی با سه یا چهار سئوال کلی و ارائه به مدرسین و نیز مسئول امور دفتری خانه.
 2. نصب صندوق نظرسنجی در مکانی مناسب در خانه ریاضیات.
 3. تحویل فرم نظرسنجی ممهور به مهر خانه ریاضیات به هر یک از دانش­آموزان یا دانشجویان کلاس­های خصوصی توسط مسئول امور دفتری، و درخواست تکمیل و انداختن فرم به داخل صندوق نظرسنجی پس از اتمام آخرین جلسه کلاس خصوصی وی.
 4. تحلیل آماری نتایج به­دست آمده از نظرسنجی و ثبت اطلاعات مربوط به هر مدرس.

تبصره: با درخواست رسمی هر مدرس، اطلاعات مربوط به نظرسنجی کلاس­های خصوصی هر مدرس، بدون ذکر نام دانش­آموز، در اختیار وی قرار می­یرد.

اختیارات تفویض شده از هیات مدیره به کارگروه نظارت، سنجش و کیفیت آموزشی:

 1. تعیین پاداش حداکثر به میزان 10 درصد حق­التدریس مدرسین در هر دوره باشگاه یا سایر کلاس­های عمومی بر اساس نمره نظرسنجی مدرس، طی نامه­ای به مدیرعامل خانه.
 2. تعیین پاداش حداکثر به میزان 5 درصد حق­التدریس مدرسین در هر دوره باشگاه به سرپرست­های پایه­های مختلف باشگاه، طی نامه­ای به مدیرعامل خانه.
 3. خروج موقت برخی مدرسین از لیست کلاس­های باشگاه، عمومی و یا خصوصی در صورت عملکرد ضعیف آن­ها، پس از طرح و تصویب اعضای کارگروه.
 4. بررسی درخواست­های تدریس در دوره­­های مختلف و اضافه نمودن احتمالی متقاضیان به لیست مدرسین خانه.