خانه ریاضیات شهرضا
بزرگداشت نابغه ریاضی

مراسم بزرگداشت نابغه ریاضی مریم میرزاخانی به روایت تصوریر